เกี่ยวกับพูลผล

 

  

   พูลผล คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการค้าและอุตสาหกรรมที่กว้างขวางมาเป็น ระยะเวลานาน ธุรกิจของ “พูลผล” ครอบคลุมกิจการหลายสาขา มีการดำเนินโยบายทางธุรกิจที่มีหลักการชัดเจนและเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ ทำให้ “พูลผล” ก้าวข้ามยุคสมัยของธุรกิจแต่ละยุคเข้าสู่ยุคธุรกิจใหม่ได้แบบไม่ลังเล การดำเนินนโยบายลักษณะดังกล่าวยังผลให้ “พูลผล” เจริญเติบโตและมีความแข็งแกร่งมั่นคงมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคง ดำเนินกิจการมากกว่า 60 ปี มีกิจการครอบคลุมหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าขายพืชผลทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์แล้ว ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ การพัฒนาประเทศดำเนินไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของบริษัท การพัฒนาสังคม ทางกลุ่มบริษัทฯมีกิจกรรมในการพัฒนาสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลนิธิเพื่อการศึกษา โดยมีทั้งทุนการศึกษา และการบริจาคช่วยเหลือเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ เช่น การบริจาคสิ่งของและ อุปกรณ์สำหรับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพเชิงบริหาร การพัฒนาศักยภาพเชิงบริหารทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงานภายในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น การพัฒนาบุคคลากร นอกจากการจัดสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการเพิ่มเติมอื่นสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การส่งเข้ารับการฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษา การจัดสถานที่ออกกำลัง เป็นต้น