pu1

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพืชผลทางการเกษตรเพื่อการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และบริการขนส่งสินค้า โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการขนส่งสินค้าตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด โดยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ และแหล่งที่มา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องของความปลอดภัย และความต่อเนื่องของการส่งสินค้าได้เพียงพอตามความต้องการ

 

www.poonudom.com