ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่สำหรับตลาดและอพาทเม้นท์พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดการและบริหารในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ค้า ผู้เช่า และลูกค้าทั่วไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนโดยรอบที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของตลาดสด ศูนย์การค้าตลอดจนที่พักอาศัย ได้ที่ได้มาตรฐาน

 

www.taladrangsit.com