sukit

             กลุ่มบริษัท พูลผล มีประวัติยาวนานมากตั่งแต่แรกก่อตั้ง บริษัท พูลผล จำกัด  โดยตระกูล “หวั่งหลี” เมื่อปี พ.ศ. 2485 โดยได้เติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯเริ่มจากการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าก่อนที่จะหันมาดำเนินกิจการคลังสินค้า , ธุรกิจก่อสร้าง , และเริ่มขยายธุรกิจไปยังการค้าและผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น , น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรจากมันสำปะหลังเพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการก้าวเป็นที่หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรแล้ว ต่อมา บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน และบริการบริหารจัดการศูนย์การค้าต่างๆ

          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรไทย และคุณภาพสินค้าที่ดีสำหรับผู้บริโภค กลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการหลักทั้งในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจย่อย  เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดของกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคโดยยึกหลักความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ